Liên lạc

Hợp nhất phần mềm

Theo yêu cầu của anh,Chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp phần mềm khác nhau:

thiết bị bán lẻ và chạy trực tuyếnserver.Máy phục vụ lớn nhất có gần 60000 máy chạy trực tuyến cùng lúc.

service.png