Liên lạc

Báo cáo đánh giá SGS

Tòa Án cách mạng:Nó được phát hành bởi SGS, và đã nằm tại nơi kiểm tra về phạm vi hoạt động theo đây:

Kiểu SGS phân tích ảnh
  • Thông tin chung

  • Bộ phận thương mại nước ngoài

  • Bộ phận sản xuất (bào sản xuất) bào phát triển khả năng quản lý sản phẩm

  • Tài chính

  • Cơ chế môi trường làm việc

  • Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về AFEN, hoan nghênh gặp chúng tôi với báo cáo chi tiết.