Liên lạc

Làm sao để bắt đầu kinh doanh máy bán hàng

L.Cục quản lý quản lý phải chịu trách nhiệm cho việc vận hành và quản lý máy bán tự động để đảm bảo hoạt động bình thường.Những món hàng được cung cấp sẽ được bán với giá bán lẻ trên thị trường, thay vì cao hơn nó;

Kiểm so át nghiêm ngặt việc mua hàng, kết thúc hàng giả và rẻ tiền, và cấm bán hàng « Mã hóa;ba ô tô, thức ăn (không ngày sản xuất, không giấy chứng nhận chất lượng, và không tên nhà sản xuất) và thức ăn hỏng hết và hư hỏng tại BSJDJ người cung cấp thức ăn tươi (BSJdZ) để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng;

Ba.Thiết lập hệ thống ghi sổ mua và bán điện tử hoàn hảo cho máy bán hàng tự động để ghi tên, đặc trưng, số lượng, số sản xuất (ngày sản xuất), ngày hạn sử dụng, tên của nhà cung cấp (người mua) và thông tin liên lạc, ngày mua (bán) v.Cần giám sát chặt chẽ.Khóa để mở và đóng tủ đựng tiền của máy bán tự động nên được điều hành và kiểm tra hàng tháng bởi những nhân viên đặc biệt được chỉ định bởi bộ phận quản lý và bộ phận kế to án, để đảm bảo sự đồng nhất trong việc mua, bán và kiểm kê, và tránh các lỗ hổng. BSJdZHãy công bằng và trung thực.Hàng hóa phải được mua cùng nhau và giá phải được thương lượng bởi bộ phận quản lý và bộ phận tài chính, và người cung cấp hàng hóa bán bởi máy bán tự động sẽ được quyết định bởi cả hai mặt.Thu nhập của máy bán tự động nên được kiểm tra mỗi tuần một lần, và bộ phận quản lý sẽ ghi lại tài khoản kinh doanh, và giao nó cho bộ phận tài chính để tìm và moi tiền.() và Hiện tại, hầu hết các máy bán tự động nhỏ không cần trình độ chấp nhận.Người điều hành máy bán tự động chỉ cần đàm phán với người điều hành khu vực đang bị chiếm đóng (đường phố, trường học, bệnh viện, v.v) để phân phối lợi nhuận.Miễn là những máy bán tự động đồng ý, thì máy bán tự động cũng có thể vận hành được.Nếu nó là một hoạt động lớn của

Kiểm so át nghiêm ngặt việc mua hàng, kết thúc hàng giả và rẻ tiền, và cấm bán hàng « Mã hóa;ba ô tô, thức ăn (không ngày sản xuất, không giấy chứng nhận chất lượng, và không tên nhà sản xuất) và thức ăn hỏng hết và hư hỏng tại BSJDJ người cung cấp thức ăn tươi (BSJdZ) để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng;

, thì nó phải được đăng ký tại bộ phận công nghiệp và thương mại địa phương, nhưng những người hiếm có làm việc này qua tư vấn.Nếu nó được vận hành tại nơi của họ, thì không cần phải làm những thủ tục này, và đàm phán nội bộ cũng đủ để làm được.

Kiểm so át nghiêm ngặt việc mua hàng, kết thúc hàng giả và rẻ tiền, và cấm bán hàng « Mã hóa;ba ô tô, thức ăn (không ngày sản xuất, không giấy chứng nhận chất lượng, và không tên nhà sản xuất) và thức ăn hỏng hết và hư hỏng tại BSJDJ người cung cấp thức ăn tươi (BSJdZ) để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng;

Kiểm so át nghiêm ngặt việc mua hàng, kết thúc hàng giả và rẻ tiền, và cấm bán hàng « Mã hóa;ba ô tô, thức ăn (không ngày sản xuất, không giấy chứng nhận chất lượng, và không tên nhà sản xuất) và thức ăn hỏng hết và hư hỏng tại BSJDJ người cung cấp thức ăn tươi (BSJdZ) để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng;

Kiểm so át nghiêm ngặt việc mua hàng, kết thúc hàng giả và rẻ tiền, và cấm bán hàng « Mã hóa;ba ô tô, thức ăn (không ngày sản xuất, không giấy chứng nhận chất lượng, và không tên nhà sản xuất) và thức ăn hỏng hết và hư hỏng tại BSJDJ người cung cấp thức ăn tươi (BSJdZ) để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng;

Kiểm so át nghiêm ngặt việc mua hàng, kết thúc hàng giả và rẻ tiền, và cấm bán hàng « Mã hóa;ba ô tô, thức ăn (không ngày sản xuất, không giấy chứng nhận chất lượng, và không tên nhà sản xuất) và thức ăn hỏng hết và hư hỏng tại BSJDJ người cung cấp thức ăn tươi (BSJdZ) để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng;